Tần suất xuất hiện trong tất cả các kỳ

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 05441732253721061335
Tần suất 37353534343333333231
Lần về gần nhất 0 kì trước
(Thứ 4
Ngày 22/11/2017
Kỳ 210)
4 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 12/11/2017
Kỳ 206)
7 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 05/11/2017
Kỳ 203)
15 kì trước
(Thứ 4
Ngày 18/10/2017
Kỳ 195)
9 kì trước
(Thứ 4
Ngày 01/11/2017
Kỳ 201)
4 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 12/11/2017
Kỳ 206)
5 kì trước
(Thứ 6
Ngày 10/11/2017
Kỳ 205)
0 kì trước
(Thứ 4
Ngày 22/11/2017
Kỳ 210)
2 kì trước
(Thứ 6
Ngày 17/11/2017
Kỳ 208)
0 kì trước
(Thứ 4
Ngày 22/11/2017
Kỳ 210)