Tần suất xuất hiện trong tất cả các kỳ

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 19372406054427171840
Tần suất 54525252525151515049
Lần về gần nhất 10 kì trước
(Thứ 6
Ngày 31/08/2018
Kỳ 330)
8 kì trước
(Thứ 4
Ngày 05/09/2018
Kỳ 332)
2 kì trước
(Thứ 4
Ngày 19/09/2018
Kỳ 338)
8 kì trước
(Thứ 4
Ngày 05/09/2018
Kỳ 332)
8 kì trước
(Thứ 4
Ngày 05/09/2018
Kỳ 332)
0 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 23/09/2018
Kỳ 340)
0 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 23/09/2018
Kỳ 340)
3 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 16/09/2018
Kỳ 337)
0 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 23/09/2018
Kỳ 340)
9 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 02/09/2018
Kỳ 331)