Tần suất xuất hiện trong tất cả các kỳ

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 05321744373019130427
Tần suất 42414039393838383837
Lần về gần nhất 1 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 11/02/2018
Kỳ 245)
0 kì trước
(Thứ 4
Ngày 14/02/2018
Kỳ 246)
14 kì trước
(Thứ 6
Ngày 12/01/2018
Kỳ 232)
8 kì trước
(Thứ 6
Ngày 26/01/2018
Kỳ 238)
2 kì trước
(Thứ 6
Ngày 09/02/2018
Kỳ 244)
3 kì trước
(Thứ 4
Ngày 07/02/2018
Kỳ 243)
1 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 11/02/2018
Kỳ 245)
4 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 04/02/2018
Kỳ 242)
6 kì trước
(Thứ 4
Ngày 31/01/2018
Kỳ 240)
1 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 11/02/2018
Kỳ 245)