Tần suất xuất hiện trong tất cả các kỳ

Xem 10 số Xem tất cả

STT 12345678910
Số bóng 19050617443230252413
Tần suất 50494846454545454545
Lần về gần nhất 0 kì trước
(Thứ 6
Ngày 22/06/2018
Kỳ 300)
2 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 17/06/2018
Kỳ 298)
2 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 17/06/2018
Kỳ 298)
4 kì trước
(Thứ 4
Ngày 13/06/2018
Kỳ 296)
7 kì trước
(Thứ 4
Ngày 06/06/2018
Kỳ 293)
1 kì trước
(Thứ 4
Ngày 20/06/2018
Kỳ 299)
1 kì trước
(Thứ 4
Ngày 20/06/2018
Kỳ 299)
5 kì trước
(Chủ nhật
Ngày 10/06/2018
Kỳ 295)
3 kì trước
(Thứ 6
Ngày 15/06/2018
Kỳ 297)
3 kì trước
(Thứ 6
Ngày 15/06/2018
Kỳ 297)