5 kỳ quay gần đây

 • 22/11/2017:
 • 05
 • 06
 • 09
 • 23
 • 27
 • 35
 • 19/11/2017:
 • 14
 • 20
 • 30
 • 33
 • 41
 • 43
 • 17/11/2017:
 • 11
 • 13
 • 18
 • 19
 • 31
 • 45
 • 15/11/2017:
 • 01
 • 09
 • 15
 • 27
 • 33
 • 43
 • 12/11/2017:
 • 22
 • 26
 • 37
 • 40
 • 42
 • 44

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 05 37 lần
 • 44 35 lần
 • 17 35 lần
 • 32 34 lần
 • 25 34 lần
 • 37 33 lần
 • 21 33 lần
 • 06 33 lần
 • 13 32 lần
 • 35 31 lần
 • 04 31 lần
 • 02 31 lần
 • 31 30 lần
 • 24 30 lần
 • 09 30 lần
 • 30 29 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 34 20 lần
 • 43 21 lần
 • 14 22 lần
 • 29 22 lần
 • 36 22 lần
 • 38 22 lần
 • 41 22 lần
 • 45 23 lần
 • 22 24 lần
 • 26 24 lần
 • 39 24 lần
 • 10 25 lần
 • 42 25 lần
 • 15 26 lần
 • 18 26 lần