5 kỳ quay gần đây

 • 12/12/2018:
 • 01
 • 03
 • 11
 • 15
 • 27
 • 30
 • 09/12/2018:
 • 06
 • 08
 • 26
 • 34
 • 40
 • 41
 • 07/12/2018:
 • 01
 • 06
 • 07
 • 22
 • 31
 • 39
 • 05/12/2018:
 • 07
 • 28
 • 29
 • 39
 • 42
 • 45
 • 02/12/2018:
 • 02
 • 04
 • 12
 • 23
 • 37
 • 45

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 06 62 lần
 • 18 60 lần
 • 19 59 lần
 • 24 58 lần
 • 25 57 lần
 • 37 56 lần
 • 30 55 lần
 • 28 55 lần
 • 27 55 lần
 • 44 54 lần
 • 17 54 lần
 • 40 53 lần
 • 05 53 lần
 • 34 52 lần
 • 31 52 lần
 • 26 52 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 37 lần
 • 43 40 lần
 • 01 42 lần
 • 41 42 lần
 • 14 43 lần
 • 20 43 lần
 • 36 43 lần
 • 38 43 lần
 • 16 45 lần
 • 21 45 lần
 • 35 46 lần
 • 39 46 lần
 • 42 46 lần
 • 03 47 lần
 • 10 47 lần