5 kỳ quay gần đây

 • 22/06/2018:
 • 15
 • 19
 • 20
 • 26
 • 34
 • 39
 • 20/06/2018:
 • 02
 • 18
 • 22
 • 30
 • 32
 • 43
 • 17/06/2018:
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 34
 • 40
 • 15/06/2018:
 • 08
 • 11
 • 13
 • 23
 • 24
 • 28
 • 13/06/2018:
 • 02
 • 04
 • 17
 • 24
 • 31
 • 40

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 19 50 lần
 • 05 49 lần
 • 06 48 lần
 • 17 46 lần
 • 44 45 lần
 • 32 45 lần
 • 30 45 lần
 • 25 45 lần
 • 24 45 lần
 • 13 45 lần
 • 40 44 lần
 • 37 44 lần
 • 04 44 lần
 • 27 43 lần
 • 09 43 lần
 • 31 42 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 32 lần
 • 38 33 lần
 • 41 33 lần
 • 43 33 lần
 • 45 33 lần
 • 14 35 lần
 • 20 35 lần
 • 36 35 lần
 • 39 35 lần
 • 01 36 lần
 • 12 36 lần
 • 28 36 lần
 • 42 36 lần
 • 03 37 lần
 • 16 37 lần