5 kỳ quay gần đây

 • 12/08/2018:
 • 05
 • 16
 • 17
 • 28
 • 31
 • 38
 • 10/08/2018:
 • 18
 • 22
 • 24
 • 29
 • 41
 • 45
 • 08/08/2018:
 • 19
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 44
 • 05/08/2018:
 • 07
 • 10
 • 18
 • 31
 • 39
 • 43
 • 03/08/2018:
 • 03
 • 08
 • 10
 • 24
 • 27
 • 28

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 19 53 lần
 • 06 51 lần
 • 05 51 lần
 • 37 50 lần
 • 24 49 lần
 • 32 48 lần
 • 27 48 lần
 • 44 47 lần
 • 25 47 lần
 • 17 47 lần
 • 31 46 lần
 • 30 46 lần
 • 13 46 lần
 • 09 46 lần
 • 40 45 lần
 • 04 45 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 34 lần
 • 01 36 lần
 • 36 36 lần
 • 12 37 lần
 • 14 37 lần
 • 20 37 lần
 • 41 37 lần
 • 43 37 lần
 • 45 37 lần
 • 42 38 lần
 • 39 39 lần
 • 03 40 lần
 • 11 40 lần
 • 16 40 lần
 • 21 40 lần