5 kỳ quay gần đây

 • 22/05/2019:
 • 01
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 35
 • 19/05/2019:
 • 02
 • 11
 • 19
 • 27
 • 30
 • 42
 • 17/05/2019:
 • 06
 • 16
 • 18
 • 29
 • 39
 • 43
 • 15/05/2019:
 • 17
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
 • 12/05/2019:
 • 01
 • 08
 • 13
 • 17
 • 21
 • 43

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 24 71 lần
 • 30 70 lần
 • 06 68 lần
 • 25 67 lần
 • 19 67 lần
 • 18 67 lần
 • 44 66 lần
 • 27 65 lần
 • 13 64 lần
 • 11 64 lần
 • 05 64 lần
 • 37 63 lần
 • 34 63 lần
 • 22 63 lần
 • 17 63 lần
 • 31 62 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 44 lần
 • 36 46 lần
 • 43 49 lần
 • 20 50 lần
 • 39 50 lần
 • 41 50 lần
 • 21 53 lần
 • 03 54 lần
 • 09 54 lần
 • 10 54 lần
 • 14 54 lần
 • 38 54 lần
 • 45 55 lần
 • 23 56 lần
 • 42 56 lần