5 kỳ quay gần đây

 • 22/04/2018:
 • 06
 • 07
 • 22
 • 32
 • 36
 • 39
 • 20/04/2018:
 • 06
 • 09
 • 14
 • 30
 • 33
 • 42
 • 18/04/2018:
 • 06
 • 16
 • 28
 • 29
 • 39
 • 44
 • 15/04/2018:
 • 03
 • 09
 • 13
 • 20
 • 30
 • 34
 • 13/04/2018:
 • 11
 • 22
 • 24
 • 33
 • 38
 • 43

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 05 46 lần
 • 19 45 lần
 • 06 44 lần
 • 44 43 lần
 • 32 43 lần
 • 30 42 lần
 • 17 42 lần
 • 13 42 lần
 • 37 41 lần
 • 04 41 lần
 • 24 40 lần
 • 09 40 lần
 • 40 39 lần
 • 31 39 lần
 • 27 39 lần
 • 25 39 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 43 28 lần
 • 15 29 lần
 • 29 29 lần
 • 38 29 lần
 • 20 30 lần
 • 22 31 lần
 • 39 31 lần
 • 41 31 lần
 • 36 32 lần
 • 45 32 lần
 • 14 33 lần
 • 18 33 lần
 • 26 33 lần
 • 28 33 lần
 • 34 33 lần