5 kỳ quay gần đây

 • 19/01/2018:
 • 02
 • 04
 • 27
 • 28
 • 31
 • 36
 • 17/01/2018:
 • 09
 • 10
 • 12
 • 22
 • 27
 • 41
 • 14/01/2018:
 • 01
 • 06
 • 10
 • 29
 • 32
 • 41
 • 12/01/2018:
 • 04
 • 08
 • 17
 • 23
 • 27
 • 34
 • 10/01/2018:
 • 06
 • 18
 • 21
 • 22
 • 37
 • 45

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 17 40 lần
 • 44 38 lần
 • 32 38 lần
 • 05 38 lần
 • 13 37 lần
 • 04 37 lần
 • 37 36 lần
 • 30 36 lần
 • 19 36 lần
 • 06 36 lần
 • 25 35 lần
 • 21 35 lần
 • 09 35 lần
 • 31 34 lần
 • 27 34 lần
 • 24 34 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 43 24 lần
 • 29 25 lần
 • 36 25 lần
 • 38 25 lần
 • 34 26 lần
 • 41 26 lần
 • 14 27 lần
 • 20 27 lần
 • 22 27 lần
 • 26 27 lần
 • 39 27 lần
 • 42 27 lần
 • 45 27 lần
 • 10 28 lần
 • 15 28 lần