5 kỳ quay gần đây

 • 19/10/2018:
 • 02
 • 14
 • 30
 • 38
 • 39
 • 45
 • 17/10/2018:
 • 01
 • 12
 • 14
 • 36
 • 39
 • 43
 • 14/10/2018:
 • 07
 • 08
 • 09
 • 34
 • 40
 • 43
 • 12/10/2018:
 • 11
 • 12
 • 20
 • 26
 • 28
 • 42
 • 10/10/2018:
 • 18
 • 19
 • 22
 • 28
 • 41
 • 42

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 19 57 lần
 • 06 54 lần
 • 44 53 lần
 • 24 53 lần
 • 37 52 lần
 • 27 52 lần
 • 18 52 lần
 • 17 52 lần
 • 05 52 lần
 • 40 50 lần
 • 25 50 lần
 • 13 50 lần
 • 32 49 lần
 • 30 49 lần
 • 28 49 lần
 • 34 48 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 36 lần
 • 41 39 lần
 • 01 40 lần
 • 20 40 lần
 • 43 40 lần
 • 14 42 lần
 • 21 42 lần
 • 35 42 lần
 • 36 42 lần
 • 38 43 lần
 • 39 43 lần
 • 16 44 lần
 • 33 44 lần
 • 42 44 lần
 • 45 44 lần