5 kỳ quay gần đây

 • 15/02/2019:
 • 03
 • 22
 • 26
 • 27
 • 30
 • 44
 • 13/02/2019:
 • 05
 • 11
 • 18
 • 33
 • 37
 • 41
 • 10/02/2019:
 • 01
 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 35
 • 08/02/2019:
 • 11
 • 12
 • 33
 • 36
 • 39
 • 43
 • 06/02/2019:
 • 22
 • 24
 • 25
 • 30
 • 33
 • 38

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 06 64 lần
 • 19 63 lần
 • 24 62 lần
 • 44 61 lần
 • 25 61 lần
 • 22 61 lần
 • 18 61 lần
 • 30 60 lần
 • 37 59 lần
 • 27 59 lần
 • 40 58 lần
 • 11 58 lần
 • 28 57 lần
 • 34 56 lần
 • 31 56 lần
 • 26 56 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 15 38 lần
 • 43 42 lần
 • 20 45 lần
 • 36 45 lần
 • 41 45 lần
 • 14 48 lần
 • 38 48 lần
 • 39 48 lần
 • 45 48 lần
 • 21 49 lần
 • 42 49 lần
 • 10 50 lần
 • 16 50 lần
 • 01 51 lần
 • 02 51 lần