5 kỳ quay gần đây

 • 24/09/2017:
 • 04
 • 10
 • 11
 • 31
 • 36
 • 39
 • 22/09/2017:
 • 05
 • 16
 • 21
 • 31
 • 37
 • 41
 • 20/09/2017:
 • 05
 • 07
 • 13
 • 17
 • 23
 • 33
 • 17/09/2017:
 • 06
 • 11
 • 15
 • 16
 • 37
 • 40
 • 15/09/2017:
 • 03
 • 24
 • 35
 • 37
 • 40
 • 43

15 bộ số suất hiện nhiều nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 05 35 lần
 • 32 34 lần
 • 17 31 lần
 • 06 31 lần
 • 25 30 lần
 • 44 29 lần
 • 21 29 lần
 • 13 29 lần
 • 02 29 lần
 • 37 28 lần
 • 16 27 lần
 • 11 27 lần
 • 07 27 lần
 • 31 26 lần
 • 30 26 lần
 • 40 25 lần

15 bộ số xuất hiện ít nhất trong tất cả các kỳ quay

 • 14 18 lần
 • 34 18 lần
 • 36 18 lần
 • 41 19 lần
 • 43 19 lần
 • 45 19 lần
 • 38 20 lần
 • 42 20 lần
 • 22 21 lần
 • 29 21 lần
 • 39 21 lần
 • 18 22 lần
 • 20 22 lần
 • 26 22 lần
 • 10 23 lần